كۆنووسى دانیشتنه‌کانی خولى چواره‌م ٢٠١٣ 2014

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ده‌سپێك 2014.4.29   پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ده‌سپێك 2014.4.29

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (2)ی ئاسایی له‌ 2014.5.7   پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (2)ی ئاسایی له‌ 2014.5.7

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (3)ی ئاسایی له‌ 2014.5.13   پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (3)ی ئاسایی له‌ 2014.5.13

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (4)ی ئاسایی له‌ 2014.5.14   پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (4)ی ئاسایی له‌ 2014.5.14

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (5)ی ئاسایی له‌ 2014.5.20   پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (5)ی ئاسایی له‌ 2014.5.20

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (6)ی ئاسایی له‌ 2014.5.26   پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (6)ی ئاسایی له‌ 2014.5.26

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (7)ی ئاسایی له‌ 2014.5.28   پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (7)ی ئاسایی له‌ 2014.5.28

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (8)ی ئاسایی له‌ 2014.6.15   پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (8)ی ئاسایی له‌ 2014.6.15

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (9)ی ئاسایی له‌ 2014.6.16   پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (9)ی ئاسایی له‌ 2014.6.16

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (10)ی ئاسایی له‌ 2014.6.18   پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (10)ی ئاسایی له‌ 2014.6.18

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (11)ی ئاسایی له‌ 2014.6.29   پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (11)ی ئاسایی له‌ 2014.6.29

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (12)ی ئاسایی له‌ 2014.6.30   پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (12)ی ئاسایی له‌ 2014.6.30

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (13)ی ئاسایی له‌ 2014.7.1   پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (13)ی ئاسایی له‌ 2014.7.1

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (1)ی نا ئاسایی له‌ 2014.7.3   پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (1)ی نا ئاسایی له‌ 2014.7.3

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (14)ی ئاسایی له‌ 2014.7.7   پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (14)ی ئاسایی له‌ 2014.7.7

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (15)ی ئاسایی له‌ 2014.7.9   پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (15)ی ئاسایی له‌ 2014.7.9

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (16)ی ئاسایی له‌ 2014.7.17  پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (16)ی ئاسایی له‌ 2014.7.17

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (17)ی ئاسایی له‌ 2014.7.22  پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (17)ی ئاسایی له‌ 2014.7.22

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (18)ی ئاسایی له‌ 2014.7.23   پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (18)ی ئاسایی له‌ 2014.7.23

پرۆتۆكۆلى دانيشتنى ده‌سپيك  له‌ 2014.9.3  پرۆتۆكۆلى دانيشتنى ده‌سپيك له‌ 2014.9.3

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (19)ی ئاسایی له‌ 2014.7.24  پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (19)ی ئاسایی له‌ 2014.7.24

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (20)ی ئاسایی له‌ 2014.12.29   پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (20)ی ئاسایی له‌ 2014.12.29

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (21)ی ئاسایی له‌ 2014.12.31   پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (21)ی ئاسایی له‌ 2014.12.31

پرۆتۆكۆلى دانيشتنى ده‌سپيك  له‌ 2014.11.3  پرۆتۆكۆلى دانيشتنى ده‌سپيك له‌ 2014.11.3

رۆژمێرى رووداوه‌كان

>